ไม่อยาก "เถื่อน" ต้องมีเข็ม...

ไม่อยาก "เถื่อน" ต้องมีเข็ม...

09 มิ.ย. 2564   ผู้เข้าชม 1,224

            เนื่องจากการให้บริการรักษาความปลอดภัยนั้น มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน อันจะเป็นการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยในสังคม เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ จึงได้มีการกำหนดในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความสงบเรียบร้อยและความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอีกด้วย

            คณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ได้มีการกำหนดมาตราฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆขึ้นทั้ง การฝึกอบรม จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม และรายละเอียดด้านอื่นๆ ที่ทั้งบริษัทประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติ ซึ่งรูปแบบของการได้รับอนุญาตที่แสดงออกได้ ก็โดยการกำหนดให้มีเครื่องหมายที่แสดงออกว่าเป็น พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว

 

เครื่องหมาย พนักรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (เข็ม พปร.)

 

 

รูปเครื่องหมาย พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาต (พปร.)นั้นมีความหมายที่สำคัญ คือ

 

  1. พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต หมายถึง พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
 
  1. เครื่องหมายรูปโล่อัศวิน หมายถึง การป้องกันคุ้มครอง การป้องกันภัยอันตราย
 
  1. ภาพมือสองข้างประคองดาว และมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ด้านบน หมายถึง ความร่วมมือกันของภาครัฐและประชาชน โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต เป็นสื่อกลางด้วยความสามัคคีกันของคนในชาติ
 
  1. ภาษาอังกฤษ ซ้าย ขวา “LICENSED SECURITY” หมายถึง พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.2558
 
  1. พื้นที่ส่วนเป็นสีทอง และสีเลือดหมู หมายถึงความเป็นบึกแผ่น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 
  1. สัญลักษณ์อัศวินมุมบนด้านซ้ายและขวา หมายถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมีความพร้อมที่จะปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(ประกาศคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย เรื่อง กำหนดเครื่องหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ.2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 229 ง 19 ก.ย. 2560)

 

            โดยนิยามในมาตรา  3 ของ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย นั้นกำหนดธุรกิจรักษาความปลอดภัยนั้น จะต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่รับอนุญาตสังกัดอยู่ในองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ซึ่งกำหนดให้มีหน้าที่หลักในการ คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล โดยให้รับเงินเดือน หรือประโยชน์ตอบแทน

            และในการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยนั้น พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 (มาตรา 27 พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.25588) ได้กำหนดให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจรักาความปลอดภัยนั้นจะต้องมี พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการในการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 


บทความที่เกี่ยวข้อง